Categorie: Algemeen

Erelid en vrijwilliger Bennie Overkamp overleden

*17 juli 1947 – † 27 april 2021

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden van ons erelid en vrijwilliger Bennie Overkamp. Bennie was zeer actief binnen onze voetbalvereniging. Diverse functies heeft hij vervuld, tot het laatst aan toe.

Hij heeft veel voor de vereniging betekend en daarvoor zijn wij hem zeer dankbaar.

Wij wensen Marianne, kinderen en kleinkinderen veel krachten sterkte in deze moeilijke tijd.

Agenda jaarvergadering KSV Voetbal

Geachte leden van KSV-voetbal,

In verband met de corona maatregelen kunnen wij helaas dit jaar geen Jaarvergadering houden zoals wij dat al jaren gewend zijn. Om jullie toch te voorzien van de benodigde informatie en inzage te verschaffen over een aantal zaken die jullie instemming behoeven doen wij jullie onderstaand een beknopt overzicht toekomen van onze ingekorte agenda voor de Jaarvergadering met tekst en uitleg bij de vermelde agendapunten.

Agenda:

1.         Opening door voorzitter Jan van de Wolfshaar

Beste leden,

Van harte welkom bij deze schriftelijke jaarvergadering. De vergadering had onder normale omstandigheden in oktober vorig jaar plaatsgevonden, echter kon dit wegens de corona maatregelen niet doorgaan. En zo zijn er meer dingen anders gelopen. Zoals Macro Engelberts die enthousiast aan het seizoen begon, maar het helaas niet kon afmaken. Marco en leider Jos Ikink zijn inmiddels allebei gestopt, er is afscheid van hen genomen middels een huisbezoek. Ook trainer Jan-Willem Rutgers en leider Ruud Weenink voor het eerste elftal en Stefan Wolterink voor het tweede zijn dit seizoen niet verder gekomen dan enkele wedstrijden. Alles kwam stil te liggen. Het was en blijft een lastige en onvoorspelbare tijd. Voor de jeugd hebben we gelukkig nog wel coronaproof iets kunnen betekenen.

Al met al meer dan voldoende gespreksstof voor onze jaarvergadering. We bespreken graag op afstand de belangrijkste punten. We zullen speciale aandacht geven aan het privatisering voorstel. Dit verzoek komt vanuit de gemeente om de onderhoudskosten bij de vereniging neer te leggen. Het betreffende voorstel is uitgewerkt door de werkgroep velden, in overleg met de gemeente.

Voor iedereen een goede vergadering toegewenst!

2.         Financieel verslag jeugdbestuur

Het seizoen 2019-2020 is afgesloten met een positief resultaat. In de versie die onze leden persoonlijk zullen ontvangen staat het bedrag vermeld. Dit komt met name doordat minder kosten zijn gemaakt voor kleding, materialen en toernooien, maar ook doordat het jaarlijkse voetbalkamp helaas geen doorgang kon vinden in verband met COVID-19. Normaliter betreffen dit de grootste kostenposten voor de jeugd.

Het eigen vermogen van het jeugdbestuur wordt eveneens vermeld in de versie die onze leden persoonlijk zullen ontvangen alsmede het bedrag in kas bij KSV jeugd aan het einde van het seizoen.

Vanaf seizoen 2020-2021 neemt Tim Lageschaar de taak als penningmeester van het jeugdbestuur over van Suzan Overkamp. Wij wensen Tim veel succes!

3.         Financieel verslag hoofdbestuur

Het seizoen 2019-2020 is afgesloten met een negatief resultaat. Ook dit wordt vermeld in de versie die onze leden persoonlijk zullen ontvangen. Dit is het gevolg van het afboeken van oninbare bedragen en doordat vaste kosten ondanks COVID-19 blijven doorlopen, zoals de afdrachten aan de KNVB. Gedeeltelijk heeft KSV dit kunnen compenseren door gebruik te maken van diverse steunmaatregelen. Ook in het huidige seizoen maken we gebruik van de diverse (lokale) overheidsregelingen.

Ondanks het negatieve resultaat kunnen we spreken van een gezonde voetbalvereniging. Het eigen vermogen van onze vereniging alsmede het bedrag in kas worden ook vermeld in de versie die onze leden persoonlijk zullen ontvangen. De belangrijkste investering afgelopen seizoen was uiteraard de beregeningsinstallatie.

Wat betreft contributie heeft KSV na overleg besloten de contributie voor leden die alleen in een 7×7 competitie spelen te verlagen naar € 100. Dit is in lijn met omliggende verenigingen. Verder blijft de contributie voor senioren ongewijzigd voor seizoen 2020-2021 en bedraagt € 130 voor spelende leden en € 50 voor niet-spelende leden. Wij zijn voornemens de contributie in februari 2021 te incasseren.

4.         Kascontrolecommissie

Op 12 oktober 2020 heeft de kascontrole plaatsgevonden voor zowel het jeugd- als het hoofdbestuur door Joop Spexgoor en Niek Weenink. Zij hebben de administraties akkoord bevonden. Wij willen beide heren hiervoor bedanken.

Joop Spexgoor en Niek Weenink hebben beiden reeds twee jaren een kascontrole voor KSV uitgevoerd en zullen hiermee aftredend zijn. Voor het komende jaar zal Pascal Wolterink deze taak op zich nemen en ?

Kortom wij zoeken voor het komend seizoen nog naar 1 nieuw lid voor de kascontrolecommissie voor het hoofdbestuur en 2 nieuwe leden voor het jeugdbestuur. Schroom niet, aanmeldingen zijn welkom!!

5.         Privatisering onderhoud voetbalvelden KSV

Jaarvergadering KSV-voetbal: Privatisering onderhoud velden.

De gemeente Oost Gelre is bereid de plannen uit het rapport KSV-voetbal 100 jaar te financieren onder de voorwaarde dat KSV het onderhoud van de velden in eigen beheer gaat nemen. Leden die geïnteresseerd zijn in dit rapport kunnen dit kenbaar maken bij onze secretaris, waarna wij dit rapport met hen zullen delen.

Voorstel gemeente Oost Gelre

Ondanks de beperkingen door de corona-maatregelen hebben we op een prettige en constructieve wijze overleg gehad met de gemeente, hetgeen resulteerde in het volgende voorstel:

 • De gemeente betaalt een eenmalige vergoeding voor het uitvoeren van de plannen uit het rapport KSV-voetbal 100 jaar, te weten:
  • Renovatie grasmat veld 2
  • Renovatie grasmat oefenhoek
  • Beregeningsinstallatie voor veld 1, veld 2 en oefenhoek (reeds uitgevoerd)
  • Robotmaaier(s) voor veld1, veld 2 en oefenhoek
  • Veldverlichting (LED) voor veld 1
  • Een extra lichtmast (LED) voor oefenhoek
  • Vervanging huidige veldverlichting door LED-verlichting
 • De gemeente betaalt jaarlijks een tegemoetkoming in de kosten voor het beheer en onderhoud van de velden
 • De gemeente vraagt jaarlijks geen huur voor de velden.

Dekkingsplan

Het dekkingsplan voor het jaarlijks uitvoeren van het onderhoud van de velden in eigen beheer ziet er als volgt uit:

 • Jaarlijkse tegemoetkoming van de gemeente.
 • Vervallen huur voor de velden.
 • Besparingen door een deel van het onderhoud in te vullen met zelfwerkzaamheid.
 • Gelden die gegenereerd worden uit een in te stellen onderhoudsfonds.

Het onderhoudsfonds wordt gevoed door:

 • BOSA-subsidies (Subsidie Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties) die we ontvangen over de investeringen uit het rapport KSV-voetbal 100 jaar.
  • Gelden die we besparen door uitvoering in eigen beheer en met zelfwerkzaamheid.
  • Gelden uit de algemene reserve van KSV-voetbal.
 • Verhoging van de contributie.
  • Een verbeterde accommodatie rechtvaardigt een verhoging van de contributie.
  • De huidige contributie bij KSV is veruit de laagste in onze regio.

Het vervolgtraject

Helaas kunnen door de beperkingen van de corona-maatregelen de plannen niet in een vergadering worden toegelicht. Leden die een nadere toelichting wensen en leden die niet eens zijn met het voorstel kunnen vóór 8 februari 2021 via mail contact opnemen met de secretaris (secretaris@ksv-vragender.nl).

Nadat de leden van KSV-voetbal akkoord zijn gegaan, gaat het voorstel naar de gemeenteraad van Oost Gelre. De gemeenteraad zal akkoord moeten geven, voordat overgegaan kan worden tot uitvoering van het voorstel.

Als aanvangsdatum waarmee het voorstel mogelijk tot uitvoer kan worden gebracht denken wij dat dit kan met ingang van het voetbalseizoen 2021-2022.

Zowel de Werkgroep velden KSV-Vragender als het Bestuur staan positief tegenover het voorstel van de gemeente. We kunnen spreken van een win-win situatie:

 • De gemeente Oost-Gelre heeft een interessante besparing op de jaarlijkse onderhoudskosten voor de velden op sportpark De Bult.
 • KSV-Vragender krijgt de voorwaarden ingevuld om in 2035 vitaal 100 jaar te worden.

6.         Bestuursverkiezing

        – Aftredend en herkiesbaar: Jan Harmelink, Suzan Overkamp en Maarten Wieggers. Niels Hegeman is ook aftredend en wil nog 1 jaar zitting nemen in het hoofdbestuur.   

            – Tegenkandidaten kunnen zich vergezeld van 10 handtekeningen van leden opgeven bij het bestuur middels een mail naar secretaris@ksv-vragender.nl

            Als wij hierop verder geen reactie ontvangen gaan wij ervan uit dat de leden akkoord zijn met de nieuwe termijn voor de bovengenoemde bestuursleden.

Namens bestuur KSV-voetbal,

Jan Harmelink (secretaris).

Presentatiegidsen weer klaar

De presentatiegidsen van KSV liggen weer klaar voor bezorging. De gidsen zulle weer bij de leden van KSV, de vrijwilligers en de sponsoren worden bezorgd. Dit jaar wordt er bij de leden per huishouden één gids afgeleverd. Mocht je meer exemplaren willen, stuur dan een mail naar sponsorcommissie@ksv-vragender.nl. Op = op!

Wil je de gids online bekijken? Klik dan hier.

https://drive.google.com/file/d/1xaoo5B7W4WieDTsEj6_0teZoYwn0Bsm-/view?usp=sharing

Stem op KSV Voetbal bij Rabo ClubSupport actie

KSV Voetbal vraagt al haar leden en fans om op KSV Voetbal te stemmen op de website van Rabobank voor de actie ‘Rabo ClubSupport’. Dit jaar proberen we een mooie bijdrage op te halen voor de vervanging van onze LED-verlichting.

Stemmen kan van 5 oktober tot en met 25 oktober op de website van de Rabobank. Vorig jaar nam KSV Voetbal ook deel aan de actie en ontving het een mooie bijdrage van 550 euro van de bank.  Om te kunnen stemmen moet je wel lid zijn van de Rabobank.

Het doel:
KSV Voetbal wil graag de huidige verlichting vervangen door LED omdat dit duurzaam en toekomstbestendig is. Op het eerste veld is nog geen verlichting aanwezig en daardoor kan daar nog niet worden getraind. Om het tweede veld minder te belasten met trainingsuren willen we ook zorgen voor verlichting op het eerste veld, waarbij KSV dan gelijk kiest voor duurzame LED-verlichting. Een mindere belasting van het tweede veld zorgt voor verbetering van de veldkwaliteit.

Kantine voorlopig dicht en geen publiek meer

De besmettingen lopen op en daarom wil het kabinet de contactmomenten beperken om zo het coronavirus in te dammen. Het heeft daarom maatregelen genomen die vanaf dinsdag 29 september om 18.00 uur zijn ingegaan en sowieso de komende drie weken van kracht zijn. Voor alle sportclubs, en dus ook voor KSV, betekent dat:

-De ontmoetingsruimte/kantine is voorlopig gesloten

-Voetbalwedstrijden worden zonder publiek gespeeld

De rest van de maatregelen die we hebben genomen, blijven ook van kracht. Lees deze hier: https://ksv-vragender.nl/corona/

Blijf gezond en desondanks veel speelplezier de komende weken!

Jaarvergadering uitgesteld en update coronaprotocol

De jaarvergadering van KSV Voetbal, die normaal in oktober plaatsvindt, gaat voorlopig niet door in verband met corona. Alle leden krijgen binnenkort een mail hierover.

Ook is het coronaprotocol van KSV geüpdatet. De wijzigingen:

De belangrijkste speerpunten zijn:

-De bezoekende teams kunnen gebruik maken van kleedkamers en douches, maar kunnen geen gebruikmaken van de kantine.

-De bezoekende teams kunnen bij binnenkomst vanaf het ballenhok in onze accommodatie aan de linkerkant zien welke kleedkamers zij mogen betreden. Kleedkamers 4-5 en 6 zijn voor onze tegenstanders en kleedkamers 1 en 2 zijn voor KSV.

De spelers en speelsters die woonachtig zijn in het dorp dienen na de thuiswedstrijden zich thuis te douchen tenzij er plek is door weinig thuisspelende teams.

Uitspelende teams van KSV kunnen zowel voor als na de wedstrijd geen gebruik maken van de kantine.

Bij het vervoer naar uitwedstrijden moet iedereen zelf voor een mondkapje zorgen en dit is verplicht vanaf de leeftijd van 13 jaar en ouder.

Voetbalkrant weer uit


OOST GELRE – Ook dit jaar geeft Achterhoek Nieuws BV weer een voetbalkrant uit. Deze kleurrijke, uitneembare special wordt in week 38 als bijlage bij de weekkranten Elna en Groenlose Gids huis aan huis verspreid. 

In de krant informatie over de zeven Oost Gelrese voetbalverenigingen: Grol Groenlo, Grolse Boys Groenlo, HMC ’17 Harreveld en Mariënvelde, KSV Vragender, Longa ’30 Lichtenvoorde, RKZVC Zieuwent en daarnaast VIOS Beltrum (gemeente Berkelland). Extra aandacht deze keer voor Longa ’30, dat na een afwezigheid van vijf jaar weer uitkomt in de hoofdklasse van de amateurs, en voor HMC ’17, de fusieclub van Harreveld en Mariënvelde.

De special kan zowel bij de clubs als bij de individuele voetballiefhebbers dienen als bewaarexemplaar. Naast een teamfoto van de eerste selecties is ook het totale seizoens- en competitieprogramma van alle eerste teams in de krant opgenomen.

Nieuwe beregeningsinstallatie heeft zijn nut bewezen

Net voor het begin van de droogteperiode, eind juli 2020, was de nieuwe beregeningsinstallatie in bedrijf. De mooie groene kleur van de velden geeft aan dat de installatie zijn werk goed heeft gedaan.

De Werkgroep velden van KSV Vragender dankt iedereen die heeft meegeholpen en/of materieel beschikbaar stelde. Speciaal dank aan Joep van Tepper (Jos Gunnewick) van Loonbedrijf Vragender voor het frezen van de sleuven en Sander Vrijdag voor het beschikbaar stellen van de graafmachines.

Bijgaand filmpje laat de sproeiers op veld 1 in werking zien. De beelden zijn gemaakt door Frank Hahné en gemonteerd door Bas Lageschaar.

Oud ijzer actie 2020

Jaarlijkse inzameling oud ijzer op 22 augustus a.s.


Evenals voorgaande jaren komen wij weer bij u langs om oude metalen op te halen.

Door de opkoper is aangegeven welke milieueisen van toepassing zijn op het
inzamelen van oude metalen.
• Olietanks
Alleen wanneer zij schoongemaakt zijn en in delen zijn gesneden.
• Oude auto’s
Alle vloeistof moet zijn afgetapt, d.w.z. olie van motorversnellingsbak, cardan,
stuurbekrachtiging en dergelijke, koelremvloeistof verwijderen en tank leeg.
In verband met verkrijgen van een vrijwaringbewijs en auto’s af te melden bij de
Rijksdienst voor het wegverkeer is het noodzakelijk kenteken 1–2-3 in te leveren.
De opkoper van oude metalen verzorgt dan als service de verdere afhandeling en
stuurt u nadien het vrijwaringbewijs toe, zodat u gevrijwaard wordt van belastingplicht
in de toekomst voor de desbetreffende auto.
• Koelkasten en vriezers.
Deze worden niet meegenomen, aangezien de opkoper hiervoor aanzienlijke kosten
voor berekent.
• Rubberbanden
Rubber banden met of zonder velg worden niet meegenomen, aangezien de kosten
vele malen hoger zijn dan de baten. Metalen onderstellen zonder rubberbanden
worden wel meegenomen.
• Accu’s
Let op!! Deze worden weer ingenomen door de opkoper en dus ook door ons.

Wij vragen u begrip te hebben dat de inzamelaars na controle mogelijk zaken laten
staan of u verzoeken alsnog aan de milieu eisen te voldoen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
KSV Voetbal

Oud ijzeractie & vrijwilligersavond 2020

Voor eind augustus en begin september staan respectievelijk de oud ijzer actie en de vrijwilligersavond op de agenda. Het streven is de oud ijzer actie door te laten gaan, mits de situatie omtrent het corona virus dit toe laat. We zullen enkele weken van tevoren de situatie opnieuw bekijken. 

Helaas zijn we genoodzaakt om de vrijwilligersavond dit jaar aan ons voorbij te laten gaan. 

Hopende jullie voldoende geïnformeerd te hebben.

Bestuur K.S.V.